top of page

שביתות טרור - כתב ויתור

Fair warning - many deem this book controversial and upsetting in many places, which it is meant to be. Meant to MAKE PEOPLE THINK! Challenge their own and others intentions, motives, own morality and mortality. -  Joseph M Lenard

ספר זה מיועד לכל הקהלים - צעירים, מבוגרים, ובכל מקום שביניהם; זכר נקבה; דתי, לא דתי; פוליטי, לא פוליטי. עם זאת, אי אפשר להתייחס לנושא ולמה הם רוצים להרוג אותנו מבלי להתעמק בכמה טקסטים דתיים ופוליטיקה. התורה, התנ"ך הקדוש והקוראן, כולם, מקומות בהם, מופנים. 

הסיפור הזה, כל השמות, הדמויות והאירועים המתוארים כאן הם בעלי אופי פיקטיבי לחלוטין, או בשימוש פיקטיבי. אין זיהוי של אירוע(ים) עם אדם(ים) בפועל, חי או מת, מקום(ים), בניין(ים), מוצר(ים), או ארגון(ים), מיועד או יש להסיק מכך.
 
חלקים מהספר הזה מכילים גרסאות מומחזות של אירועים עם תשומת לב מיוחדת לדיוק ההיסטורי, בתוספת דרמטיזציה שמקורה בדיוני גרידא.
 
הדעות המובעות כאן ניתנות למטרות דרמטיזציה בלבד, ואינן עשויות לשקף את זו של המחבר/ים, המוציאים לאור ו/או גורמים/אדם/ים אחרים המעורבים בהפקת פרסום זה.

השימוש במוצר/ים, מיקומים ושימושים מומחזים בשירות/ים או מידע אחר שעלול להיות קנייני כאן, הם למטרות הדרמטיזציה בלבד והם לפי שיקול דעתם הבלעדי של המחבר/ים/יוצרים ( s) של הפקה זו. לא ניתנה תמורה לשימוש בכאלה לצורך הצגתם.
 

TERROR STRIKES: Affiliates, Interviews, Press ReleasesQuotes, Reviews, Trailer

איש קשר

אני תמיד מחפש הזדמנויות חדשות ומרגשות. בואו נתחבר.

bottom of page